Nyheter

Typfall: Fastighetsinvesteringar

Publicerat: 20 februari, 2023
Typfall IMH Finans Fastighetsinvesteringar

Typfall: Fastighetsinvesteringar

Publicerad 20 februari, 2023

IMH ger ut lån till kunder med många varierande syften och på grund av många olika orsaker. För att visa vad vi kan hjälpa er med har vi tagit fram en kort artikelserie med typfall av olika sorters krediter som vi arbetar med. I den här artikeln presenterar vi två olika ärenden vi haft där kunderna lånat pengar för olika typer av fastighetsinvesteringar.

Den ”stora låntagaren”
En kund som varit verksam på fastighetsmarknaden i drygt tio år behövde låna 7 000 000 kronor för att bygga om och renovera en anläggning på en fastighet som kunden köpt för drygt 18 000 000 kronor med egna medel. Kunden hade även sålt en annan fastighet som denne förväntades få in ett niosiffrigt belopp för, men där betalningen av köpeskillingen skulle dröja ungefär ett halvår på grund av ett försenat bygglov (som förväntades beviljas). Det fanns stora värden inom koncernen, som på grund av det nyligen utförda kontantköpet av fastigheten och den släpande köpeskillingen inte återspeglades i koncernens likviditet för stunden.

Kunden ville dock inte vänta med att påbörja ombyggnationen tills den stora köpeskillingen förväntades komma in på kontot. Utöver att slippa ha en för kunden oanvändbar fastighet, vilket den var i befintligt skick, ståendes i ett halvår fanns det en fördel i att få ombyggnationen klar innan sommaren. Detta eftersom det nya användningsområdet för fastigheten hade en tydlig högsäsong under sommarmånaderna, så att den nya verksamheten skulle få den bästa möjliga starten.

Eftersom så stora delar av kapitalet var bundet inom koncernen och verksamheten inte ännu hade något kassaflöde lånade kunden lite extra för att täcka kommande räntebetalningar på lånet. Utöver den tydliga intäkten från försäljningen av fastigheten presenterade kunden en alternativ plan för att kunna refinansiera vårt lån hos en senior bank med säkerhet i den fastighet som skulle byggas om, som vi även fick pant i. Det verkade sannolikt att kunden skulle kunna få banklån på sikt, men det skulle inte gå tillräckligt fort för att kunden skulle kunna starta sin ombyggnation i tid. Så med hjälp av IMH fick kunden snabbt hjälp med sin finansiering.

Den ”lilla låntagaren”
Ett nystartat fastighetsbolag kontaktade IMH för att finansiera ett projekt där en fastighet skulle styckas av till ett flertal fastigheter. Avstyckningen skulle ske i omgångar och vissa styckningslotter säljas direkt som tomtmark med bygglov respektive förhandsbesked samt några tomter bebyggas inför försäljning. Kunden behövde låna 1 000 000 kronor för kostnader till lantmäteriet och för anläggande av vissa gemensamma anläggningar för styckningslotterna, såsom vägar.

Kunden ingick i en koncern med byggbolag, så kassaflödet inom koncernen skulle hjälpa till att bära räntekostnaderna för lånet hos oss. Beroende på hur kunden skulle bedöma försäljningstillfälle för respektive styckningslott avsåg kunden återbetala lånet antingen genom försäljning av tomter eller genom försäljning av färdigbyggda hus. Eventuell byggnation av fastigheterna kunde ske genom bolag inom koncernen. Genom ett mindre lån fick ett litet nystartat fastighetsbolag möjlighet att finansiera de grundläggande åtgärder som behövde genomföras inför att överhuvudtaget kunna sälja någon styckningslott, med möjlighet att avvakta och fatta det bästa affärsmässiga beslutet för respektive styckningslott i stället för att presentera en fast återbetalningsplan.

IMHs produkt
Det är vanligt att bra företag med en bra affärsidé nekas lån av de seniora bankerna, eftersom bankerna gärna vill ta pant i en fastighet när den är färdigbyggd och inte under byggnationen (med undantag för byggkreditiv i vissa fall). Det kan också vara att företaget är nystartat och inte kan visa på ett tydligt kassaflöde, vilket minimerar chanserna att få lån från en senior bank. Många gånger är de seniora bankerna även helt enkelt för långsamma. I dessa situationer brukar IMHs affärsmetod och produkter vara attraktiva för företagen då IMH genom att erbjuda snabb handläggning möjliggör snabb utbetalning och att investeringen kan genomföras. Det är inte ovanligt att kunder tar ett lån hos oss medan de väntar på bankens handläggning av deras ärende.

Vi på IMH är mycket intresserade av att bistå i liknande ärenden. Om du behöver snabb finansiering av din fastighetsinvestering kan du kontakta oss, så försöker vårt kundteam hitta en bra och smidig lösning.

Typfall IMH Finans Fastighetsinvesteringar
IMH Finans logo
IMH Finans key

Kontakta oss

IMH Finans logo
IMH Finans logo

Låneansökan

Fyll i och skicka in ansökan så går våra medarbetare igenom den direkt och återkopplar till dig inom kort med hur vi kan gå vidare.

Ring upp mig

Skicka oss ditt nummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.