Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring

 

Policy avseende integritet och marknadsföring

Vi på IMH Finans AB (”IMH”) med organisationsnummer 556964-8461 vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Därför har vi på IMH upprättat denna integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter, d.v.s. samlar in, sparar och i övrigt behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver även vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan utöva dem. Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy och känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vid frågor avseende integritet, dataskydd eller personuppgifter, vänligen skicka e-post till personuppgifter@imhfinans.se.

IMH är ett finansiellt institut som är registrerade hos Finansinspektionen. Vi på IMH förbinder oss genom denna integritetspolicy att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Behandling av personuppgifter ska alltid ske enligt gällande lag. Den lag som gäller är den så kallade dataskyddsförordningen, en europeisk förordning som gäller inom hela EU.

IMH är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

  1. Om vår behandling av personuppgifter

1.1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan hänföras till dig som fysisk person. Med detta avses bl.a. ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, kontouppgifter, närstående m.m. En personuppgift är alltså varje uppgift som någon direkt eller indirekt kan identifiera dig med. Vi behandlar exempelvis följande typ av personuppgifter namn, personnummer, e-postadress, bostadsadress, telefonnummer, kontouppgifter, medborgarskap, ägande i bolag, avtalshistorik, finansiell information samt i vissa fall övrig information som du delat med dig.

1.2. Vad är en behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menar vi i denna Integritetspolicy hur vi behandlar dina personuppgifter, det kan exempelvis vara att vi samlar in information, registrerar den i våra system, genomför kundkännedomskontroll, genomför penningtvättskontroll, analyserar information, skickar ut avier och fakturor samt erbjudanden m.m., men även att lagrar/arkiverar och gallrar i informationen.

1.3. Vilka personer berörs?

IMH behandlar personuppgifter om kunder som är fysiska personer, ägare till kunder (så kallade verkliga huvudmän), företrädare och kontaktpersoner till kunder, borgensmän eller pantsättare och i förekommande fall styrelseledamöter hos kunder.

1.4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Personuppgifterna lämnas i huvudsak in från våra kunder eller av dig som borgensman eller pantsättare. Informationen kan även lämnas in av någon som har rätt att företräda dig, av myndighet eller annan person som förekommer i vår kundrelation.

Vi inhämtar även information från externa parter. Detta kan vara den juridiska person som är kund hos oss, men vi kontrollera även lämnad information mot offentliga register (såsom adressuppgifter, register över verkliga huvudmän och historik hos domstolar), kreditupplysningsföretag och banker samt kontrollerar internationella sanktionslistor.

1.5. Varför behandlar vi personuppgifter?

IMH behandlar dina personuppgifter för de ändamål som är anledningen till vår affärsrelation eller vår affärsrelation som vi har till någon närstående till dig. Det kan vara för att du är kund till IMH och lånar pengar, att du gått i borgen för någons kredit eller att du pantsatt egendom. Nedan sammanställer vi de behandlingar som vi gör, ändamål med respektive behandling samt vilken laglig grund vi har för behandlingen.

Kreditbedömning och kreditgivning

Vi behandlar personuppgifter i kreditbedömnings- och kreditgivningssyfte för att kunna ingå affärsförbindelser med våra kunder. Behandlingarna som vi gör är bl.a. att samla in, kontrollera, analysera samt spara uppgifterna. Uppgifter behandlas bl.a. för att du som fysisk person har en affärsförbindelse med oss, eller om du är företrädare för (inklusive firmatecknare), styrelseledamot eller ägare för en kund. Om du direkt ingår avtalet med oss är grunden för vår behandling att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal, om du är företrädare, styrelseledamot eller ägare är behandlingen nödvändig för vårt berättigade intresse av kreditbedömning. Uppgifterna sparas i minst sju år till följd av krav i bokföringslagen.

Vi behandlar personuppgifter för att ingå, administrera och hantera säkerheter relaterade till vår kreditgivning. Vi samlar in, kontrollerar, analyserar samt spara uppgifterna för borgensåtaganden och övrig pantsättning vid ingående av säkerhetsavtal. Behandlingarna är nödvändig för att ingå borgensavtalet, men även för att följa rättsliga förpliktelser som åvilar oss. Uppgifterna sparas så länge som förbindelsen kvarstår.

Vi behandlar personuppgifter för att administrera vår kreditgivning och för löpande kommunikation med vår kund och dess företrädare. Behandlingen innebär bl.a. fakturering, avstämning och kommunikation med kund. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning där vårt intresse av kundvård, fakturering och återbetalning av skuldförbindelsen beaktats. Uppgifterna sparas så länge som kundförbindelsen kvarstår.

Vi behandlar även personuppgifter i syfte att driva in en utestående fordran, för att vidta inkassoåtgärder samt ansöka om stämning och/eller verkställighet. Behandlingen utgår från att bereda, analysera, sammanställa och översända information till myndigheter. Behandlingarna är nödvändig för vårt berättigande intresse av indrivning av utestående fordran.

Penningtvätt och motverkande av terrorism

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi inhämtar, analyserar, kontrollerar och sparar personuppgifterna vad avser företrädare, styrelseledamöter och ägare. Uppgifterna sparas i minst fem år efter att kundförhållandet upphör i enlighet med legala krav, eller räknat från det att beslut om att inte bevilja kredit fattats.

Vi gör även slagningar i register såsom Bolagsverkets register över verkliga huvudmän i syftet att uppfylla våra skyldigheter att känna vår kund, men även europeiska sanktionslistor i syfte att motverka utbetalning till av den europeiska kommissionen utpekade terrorister samt i straffregister. Eventuella träffar i sanktionslistorna behandlas enligt särskilda instruktioner där organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder vidtagits för att behandla känslig information.

Avslagna krediter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med ovan vad avser kreditbedömning. Vi sparar personuppgifter om avslagna kreditärenden dels enligt ovan i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism dels för att uppfylla vår dokumentationsskyldighet. Uppgifter som inte behövs i hänseendet att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism gallras normalt tre månader efter att vi fattat beslut om att inte bevilja en kredit.

Samarbetspartners

Vi behandlar personuppgifter om kontaktuppgifter till samarbetspartners för att administrera vår affärsrelation men även för löpande kommunikation. Personuppgifterna sparas så länge som samarbetet består med kontaktpersonen.

Våra investerare

Vi behandlar personuppgifter om våra fysiska investerare samt företrädare, styrelseledamöter och ägare till våra juridiska investerare för att administrera vårt avtalsförhållande samt för att arkivera uppgifter. Behandlingen grundas antingen direkt på ett avtal med den fysiska personen alternativt en intressebedömning beträffande vårt intresse av att uppfylla våra åtaganden och hålla kontakt med våra investerare. Informationen sparas i sju år i enlighet med bokföringslagen.

Marknadsföring

Vi behandlar även personuppgifter i markandsföringshänseende genom att samla in, systematisera, skicka och arkivera uppgifter om kontaktuppgifter hos tidigare och potentiella kunder. I den mån vi inte tidigare haft en kundförbindelse raderar vi uppgifterna tre månader efter insamlande, i övriga fall i enlighet med övriga tidsfrister enligt denna policy.

IMH behandlar aldrig dina personuppgifter genom automatiskt beslutsfattande eller så kallad profilering.

1.7. Vem/vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi på IMH vill att du ska känna dig trygg med att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi är därför mycket restriktiva med att dela dina personuppgifter till externa parter. Vi kan komma att överföra uppgifter om dig till tredje man, såsom domstolar, myndigheter, våra finansiärer, försäkringsbolag och annan part i visst ärende (ex. samarbetsparter), för det fall det är nödvändigt för att inom ramen för ett ärende eller avtal tillvarata våra eller dina rättigheter eller skyldigheter, eller efter överenskommelse med dig, eller för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma ett myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter eller om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Uppgifterna kan även komma att överlämnas för det fall att vi säljer vår kreditfordran.

Vår behandling av dina personuppgifter sker i regel inom EU/EES. Vi överför dock vissa uppgifter till Storbritannien. EU kommissionen har bedömt att Storbritannien har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Vi beaktar vid denna överföring, liksom vid all annan behandling av personuppgifter, att vi vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

  1. Säkerhet

All vår behandling av personuppgifter sker i en säker IT-miljö. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. De leverantörer vi har, har förbundit sig att vidta motsvarande säkerhetsåtgärder.

  1. Dina rättigheter gentemot oss

Vi på IMH vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få insyn i den behandling som vi gör om dig har du rätt att begära att få information om behandlingen, inklusive en kopia av dina personuppgifter som är under behandling, ett s.k. registerutdrag. Detta omfattar information om ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in inklusive information om logiken bakom och betydelsen av behandlingen. Observera att vid en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter om dig för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av.

Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att IMH tar bort (raderar) dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som IMH omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som IMH har gjort och det saknas berättigat intresse för IMH eller tredje part som väger tyngre. Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse (såsom enligt krav i bokföringslagen eller lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) eller om uppgifterna är nödvändiga för att IMH ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan t ex alltid invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning har vi ingen rätt att skicka ut direkt marknadsföring till dig.

Du har även rätt att begära begränsning av behandling innebärande att personuppgifterna endast får behandlas för vissa avgränsande syften. Det avgränsade syftet kan vara  att avgöra om vårt berättigande skäl för behandling väger tyngre än ditt integritetsintresse, kontroll att uppgifterna är korrekta, kontroll av vår rättsliga grund för behandlingen eller om du önskar att vi sparar uppgifterna för  att du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära att få ut de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat maskinläsbart format och få denna information överförd till en annan personuppgiftsansvarig. För att detta ska vara möjligt ska behandlingen grunda sig på ett samtycke från dig eller på ett avtal med dig som privatperson.

  1. Tillämpning och ändring

Den senaste versionen av vår Integritetspolicy finns alltid på vår hemsida. Vår Integritetspolicy gäller vid var tid i den form som finns publicerad på vår hemsida.

  1. Kontaktuppgifter

Tveka inte att höra av dig om du har frågor om vår Integritetspolicy. Om du har några frågor om vårt arbete med dina personuppgifter, eller om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, personuppgifter rättade eller raderade ber vi dig att kontakta oss genom att skicka e-post till personuppgifter@imhfinans.se. Vi ber dig även att nyttja denna mailadress vid eventuella klagomål. Du kan självklart även ringa eller besöka oss.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten vars kontaktuppgifter är www.datainspektionen.se, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Senast uppdaterad
29 januari, 2024

Kontakta oss

IMH Finans logo
IMH Finans logo

Låneansökan

Fyll i och skicka in ansökan så går våra medarbetare igenom den direkt och återkopplar till dig inom kort med hur vi kan gå vidare.

Ring upp mig

Skicka oss ditt nummer så ringer vi upp dig så snart vi kan.